We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Planet e Zhvillimit të Turizmit (Master-Planet)

Gjendja e Planeve të Zhvillimit për drejtimet (destinacionet) e turizmit bazuar në metodat moderne të planifikimit strategjik
 

Prezantimet

 

Studime Fizibiliteti

Mbështetje e sipëmarrësve, investitorëve, blerësve dhe shitësve për vlerësimin e investimit në hotel ose transaksionit
 

Studimet e Fizibilitetit

Të përcaktojë potencialin e ardhshëm ekonomik dhe të vlerësojë ato që priten në të ardhmen me një shtrirje sa më të mirë të mundshme
 

Auditet e Destinacionit

Përcaktimi i hapave më të rëndësishëm nga ana e autoriteteve publike për të mbështetur një zhvillim profesional të turizmit
 

Marketingu & Shitjet

Marketing profesional për një pozicionim të suksesshëm në treg
 

Përzgjedhja e Operatorit

Në rast se projekti kërkon një operator me përvojë, firma Kohl & Partner do të mbështesë procesin e përzgjedhjes
 

Seminaret e menaxhimit dhe për punonjësit

Udhëheqje – Cilësi – Personalitet – Marketing & Shitje – Kontrollim – Novacion – Çmime (Vendosja e çmimeve) – Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Wellness & Spa – Menaxhimi i Destinacionit
 

Modelet e Partneritetit Publik Privat

Zhvillimi i modeleve të Projekteve të Partneritetit Publik Privat-PPP për të ndërtuar dhe operuar projektet e infrastrukturës së turizmit në mënyrë me te suksesshme dhe të mjaftueshme
 

Vlerësimet e Hoteleve

Vleresime profesionale të hoteleve, p.sh. duke përdorur metoden e Fluksit të Rrjedhjes së Parave (Discount Cash-Flow)-(DCF)